Financiën en molenbehoud

In de cursus Financiën en molenbehoud wordt verder ingegaan op hetgeen in de cursus Molenbehoud in de praktijk is aangestipt als het gaat om de financiering van restauratie en onderhoud van molens. Verder wordt uitvoerig stilgestaan bij sponsoring en fondsenwerving en fiscale en juridische aspecten als BTW, ANBI.

Docent
Leo Endedijk, directeur De Hollandsche Molen.

Doelstelling
Kennis en ervaring vergroten van financiële aspecten molenbehoud, waardoor moleneigenaren in staat zijn zelfstandig een adequaat financieel beleid te voeren.

Niveau
Verdiepend.

Onderwerpen

 1. Molenbehoud algemeen
  Het huidige molenbestand in al zijn verscheidenheid, integrale aanpak molenbehoud volgens DHM.
 2. Vormen van eigendom en wettelijk kader
  Verschillende vormen, juridisch kader, molens op de rijkslijst c.q. provinciale en gemeentelijke monumentenlijst.
 3. Restauratie van molens
  Overzicht restauratieregelingen rijk, provincies en gemeenten, subsidiabele en niet-subsidiabele kosten, rol Nationaal Restauratie Fonds.
 4. Instandhouding van molens
  Subsidies van rijk, provincies en gemeenten, uitbetaling en verantwoording.
 5. Fondsenwerving en sponsoring
  Mogelijkheden bij restauratie en onderhoud; reguliere ondersteuning moleneigenaar door donateurs; schenken en nalaten; sponsoring.
 6. Verzekeren van molens
  Begrippenapparaat, verschillende vormen van verzekeren, aanbieders.
 7. Overige financiële aspecten
  ANBI, BTW-problematiek, fiscale maatregelen.
 8. Casus
  De cursus wordt afgesloten met een casus waarin de informatie moet worden toegepast.

Voor wie
Bestuursleden en m.n. penningmeesters van molenorganisaties.

Wanneer en waar
Samen met u kiezen we een datum en locatie bij u in de buurt. We gaan hierbij uit van minimaal 6 deelnemers.

Kosten
De kosten van de cursusdag bedragen € 75 p.p. voor leden/lid-eigenaren en € 85 voor niet-leden. De kosten voor de locatie en catering zijn niet inbegrepen.