Molenbiotoop

De omgeving van molens vraagt veel zorg. Een goede windvang en inpassing van de molen in de ruimtelijke ordening is voor deze werktuigen van groot belang. De omgeving waarmee een molen in relatie staat noemen we de molenbiotoop.

In de cursus Molenbiotoop wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van de bescherming van de omgeving van molens. Na een korte oriënterende inleiding wordt dieper op de stof ingegaan en gaan deelnemers zelf aan de slag met concrete situaties.

Docent
Mark Ravesloot, adviseur molens bij De Hollandsche Molen.

Doelstelling
Molenbeschermers (bestuursleden van molenorganisaties en molenaars) handvatten geven om hun biotoopbeleid vorm te geven.

Onderwerpen

 1. Biotoop in het algemeen
  Introductie begrip molenbiotoop, visuele en structurele invloedsfeer, biotoopbedreigingen, biotoopaanpak door de jaren heen, verschil molenbiotoop wind- en watermolen.
 2. Windaanbod
  Windstatistiek, referentie 60 meter hoogte, windsnelheid en turbulentie, invloed directe omgeving, stroomlijnpatroon.
 3. Normering
  Vermogen molen, ruwheidsconstanten, biotoopformule, Methode Laméris.
 4. Wetgeving
  Bestemmingsplan, polderkeur, bezwaar- en beroepsprocedures, ontvankelijkheid, structuurvisie, provinciale verordening, Besluit RO.
 5. Jurisprudentie
  Relevante uitspraken uit het verleden, ontsluiting.
 6. Organisatie biotoopzorg
  Rol De Hollandsche Molen, biotoopwachters, biotoopnetwerk N-H, Drentse aanpak.
 7. Aanpak van de biotoop in de praktijk
  Inventarisatie directe omgeving, bekendmakingen, http://www.ruimtelijkeplannen.nl/, actoren, draagvlak, landschapsplan/groenbeheerplan, belangenafweging, communicatie.
 8. Casussen
  Rollenspel, inventarisatie directe omgeving.

Voor wie
Bestuursleden van molenorganisaties en molenaars, die zich bezighouden met de bescherming van de molenbiotoop. Deze cursus is niet bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, groen of beheer openbare ruimte.

Wanneer en waar
Samen met u kiezen we een datum en locatie bij u in de buurt. We gaan hierbij uit van minimaal 6 deelnemers.

Kosten
De kosten van de cursusdag bedragen € 75 p.p. voor leden/lid-eigenaren en € 85 voor niet-leden. De kosten voor de locatie en catering zijn niet inbegrepen.