Actievoorwaarden

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie BankGiro Loterij Molenprijs (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen ondersteund door de BankGiro Loterij (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Stem op een molen en win één cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,- in het kader van de BankGiro Loterij Molenprijs 2019, zoals vermeld op de website www.molenprijs.nl
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van vrijdag 13 september 2019, 10.00 uur tot maandag 1 oktober 2018 om 12:00 uur. Daarna sluit het stemmen.
 4. Op www.molenprijs.nl zijn de genomineerden zichtbaar die meedingen naar de publieksprijs van de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 en is alle informatie over de actie te lezen.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode volgens de stemprocedure die hieronder omschreven is, te stemmen via www.molenprijs.nl.
 7. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 9. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. De stemmer dient 18 jaar of ouder te zijn.

2. Speelwijze

 1. Op de website kunt u een molenproject kiezen dat u het meeste aanspreekt. Vereniging De Hollandsche Molen beloont de eigenaar met het project dat de meeste stemmen wint, met de BankGiro Loterij Molenprijs 2019. Dit winnende project ontvangt € 75.000,–.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één stem worden uitgebracht.
 3. Wie één stem uitbrengt op een project met een geldig e-mail adres én deze stem bevestigt, maakt kans op de cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,- .
 4. De stemprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U stemt op een molenproject door op de stemknop te klikken van het project van uw keuze. U dient hierbij een e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een link (de verificatielink).
  Stap 3: Door op die verificatielink te klikken bevestigt u uw stem.
  Stap 4: Daarna ontvangt u een e-mail met het bericht dat uw stem succesvol is verwerkt. Dan pas is het stemproces voltooid en is uw stem geldig.
 5. De notaris telt de uitgebrachte stemmen en zal de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 bepalen. Begin oktober zal tijdens de winnaar bekend worden gemaakt.
 6. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van De Hollandsche Molen en/of de BankGiro Loterij, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 7. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet stemmen.
 8. Alleen de bevestigde stemmen tellen mee in de einduitslag.

3. Opbouw prijzengeld BankGiro Loterij Molenprijs 2019 voor de molenprojecten

 1. Het molenproject dat de meeste stemmen heeft verzameld, wint de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 en het daaraan verbonden prijzengeld van € 75.000,–
 2. De molenprojecten die niet de hoofdprijs winnen, ontvangen per bevestigde stem € 1,– van vereniging De Hollandsche Molen.
 3. Onder de verliezende projecten wordt in het kader van € 1,– per bevestigde stem, maximaal € 30.000,– verdeeld.
 4. Indien de verliezende molenprojecten gezamenlijk meer dan 30.000 stemmen verzameld hebben, dan wordt het maximale geldbedrag van € 30.000,– procentueel onder deze molenprojecten verdeeld.

4. Uitkering cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-

 1. De winnaar van de cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,- wordt bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen waarmee een bevestigde stem is uitgebracht, volstrekt willekeurig een e-mailadres te selecteren. Dit gebeurt onder toezicht van een notaris.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 4 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De cheque ter waarde van € 450,- kan alleen worden besteed bij één van de door de vereniging De Hollandsche Molen aangewezen molens in Nederland. Deze lijst met molens ontvangt de winnaar per e-mail van Vereniging De Hollandsche Molen en  uit deze lijst kan de winnaar een keus maken.
 4. Het bedrag van € 450,- zal door vereniging De Hollandsche Molen worden overgemaakt naar de door de winnaar gekozen molen. Het bedrag wordt niet in contanten uitgekeerd dan wel overgemaakt naar de bankrekening van de winnaar.
 5. De winnaar kan tot 1 januari 2021 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 6. Leden van het bestuur en medewerkers van vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 7. In geval van misbruik door de winnaar van de actie ‘Stem op een molen en win een cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-‘, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

5. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

6. Toezicht van de notaris

 1. De volledige verkiezing van de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 staat onder toezicht van een notaris.
 2. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt.
 3. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude door hetzij de genomineerde(n) hetzij de deelnemer(s), kan de notaris de desbetreffende genomineerde(n)/deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de wedstrijd zonder dat enige aanspraak geldend gemaakt kan worden jegens De Hollandsche Molen dan wel de notaris. De door (een) frauderende deelnemer(s) uitgebrachte stem(men) worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing.
 5. De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt de uitslag vast.
 6. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

7. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.