Actievoorwaarden Molens Open Monumentendag Molenquiz 2020

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie Molens Open Monumentendag Quiz 2020 (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Molens Open Monumentendag Quiz 2020′ en win dé molenkalender 2021 van De Hollandsche Molen.
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van vrijdag 4 augustus 2020, 20.00 uur tot zondag 13 september 2020 om 23:59 uur. Daarna sluit de quiz.
 4. Op www.molens.nl/quiz-monumentendag-2020/ zijn de twaalf vragen zichtbaar die juist beantwoord moeten worden. Per vraag is 1 antwoord juist. Alle juiste antwoorden zijn te vinden dan wel te achterhalen met de informatie die op www.molens.nl wordt weergegeven.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode deel te nemen zoals hieronder omschreven, via www.molens.nl/quiz-monumentendag/.
 7. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 9. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. Er is geen minimum leeftijd verbonden om te mogen deelnemen.

2. Speelwijze

 1. Op de website www.molens.nl/quiz-monumentendag vindt u tien meerkeuzevragen voorzien van 4 antwoorden per vraag (met uitzondering van vraag 10 die 10 antwoorden kent). Per vraag is slechts 1 antwoord juist.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één quiz worden ingevuld.
 3. Wie deelneemt aan de ‘Molens Open Monumentendag Quiz 2020’ met een geldig e-mail adres én alle antwoorden goed heeft, maakt kans op dé molenkalender 2021 van De Hollandsche Molen.
 4. De deelnameprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U beantwoord alle vragen. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een uitslag – het aantal vragen goed beantwoord.
  Stap 3: Een medewerker van Vereniging De Hollandsche Molen verifieert samen met de notaris het aantal ingezonden antwoorden per deelnemer en zal de winnaar van de ‘Open Monumentendag Molenquiz 2019’ bepalen onder alle inzendingen waarvan alle vragen juist zijn beantwoord, en daarna te kijken naar de invultijd. De winnaar is degene die alle vragen juist én in de snelste tijd heeft ingevuld. Op dinsdag 15 september 2020 zal de winnaar bekend worden gemaakt.
 5. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van Vereniging De Hollandsche Molen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 6. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de quiz.
 7. Alleen een compleet ingevulde quiz telt mee in de einduitslag.
 8. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.

3. Uitkering hoofdprijs

 1. De winnaar van dé molenkalender 2021 van De Hollandsche Molen wordt bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen met allemaal goede antwoorden, eerst te kijken naar de snelste invultijd en bij een zelfde invultijd vindt loting plaats door een medewerker van De Hollandsche Molen, in het bijzijn van twee andere collega’s. De score van de deelnemer en de benodigde tijd worden automatisch vastgelegd in het cms, en zijn te verifiëren.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De kalender wordt verstuurd naar het opgegeven postadres waarna gevraagd wordt in de e-mail als u gewonnen heeft.
 4. De winnaar kan tot 3 maanden na de uitslag – 15 december 2020 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 5. Leden van het bestuur en medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 6. In geval van misbruik door de winnaar van de actie ‘Molens Open Monumentendag Quiz 2020, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

4. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

5. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.