Actievoorwaarden Open Monumentendag Molenquiz 2019

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie Open Monumentendag Molenquiz 2019 (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Open Monumentendag Molenquiz’ en win één cheque/ dinerbon voor een diner voor 2 personen in één van de geselecteerde molenrestaurants naar keuze ter waarde van € 100,- in het kader van de Open Monumentendag Molenquiz 2019, zoals vermeld op de website www.molens.nl/quiz-monumentendag.
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van maandag 12 augustus 2019, 00.00 uur tot zondag 15 september 2019 om 23:59 uur. Daarna sluit de quiz.
 4. Op www.molens.nl/quiz-monumentendag/ zijn de twaalf vragen zichtbaar die juist beantwoord moeten worden. Per vraag is 1 antwoord juist. Alle juiste antwoorden zijn te vinden dan wel te achterhalen met de informatie die op www.molens.nl wordt weergegeven.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode deel te nemen zoals hieronder omschreven, via www.molens.nl/quiz-monumentendag/.
 7. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 9. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. Er is geen minimum leeftijd verbonden om te mogen deelnemen.

2. Speelwijze

 1. Op de website www.molens.nl/quiz-monumentendag vindt u twaalf meerkeuzevragen voorzien van 4 antwoorden per vraag (met uitzondering van vraag 1 die 6 antwoorden kent). Per vraag is slechts 1 antwoord juist.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één quiz worden ingevuld.
 3. Wie deelneemt aan de ‘Open Monumentendag Molenquiz 2019’ met een geldig e-mail adres én alle antwoorden goed heeft, maakt kans op de cheque/ dinerbon voor een diner voor 2 personen in één van de geselecteerde molenrestaurants ter waarde van € 100,-.
 4. De deelnameprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U beantwoord alle vragen. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een uitslag – het aantal vragen goed beantwoord.
  Stap 3: Een medewerker van Vereniging De Hollandsche Molen verifieert samen met de notaris het aantal ingezonden antwoorden per deelnemer en zal de winnaar van de ‘Open Monumentendag Molenquiz 2019’ bepalen onder alle inzendingen waarvan alle vragen juist zijn beantwoord, en daarna te kijken naar de invultijd. De winnaar is degene die alle vragen juist én in de snelste tijd heeft ingevuld. Op maandag 16 september 2019 zal de winnaar bekend worden gemaakt.
 5. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van Vereniging De Hollandsche Molen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 6. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de quiz.
 7. Alleen een compleet ingevulde quiz telt mee in de einduitslag.
 8. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.

3. Uitkering cheque/ dinerbon voor een diner voor 2 personen in één van de geselecteerde molenrestaurants ter waarde van € 100,-

 1. De winnaar van de cheque/ dinerbon voor een diner voor 2 personen in één van de geselecteerde molenrestaurant ter waarde van € 100,- wordt bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen met allemaal goede antwoorden, eerst te kijken naar de snelste invultijd en bij een zelfde invultijd vindt loting plaats door onze notaris. De score van de deelnemer en de benodigde tijd worden automatisch vastgelegd in het cms, en zijn te verifiëren.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De cheque/ dinerbon ter waarde van € 100,- kan alleen worden besteed bij de in de actie vermelde en door de Vereniging De Hollandsche Molen aangewezen molenrestaurants in Nederland. Deze lijst met molenrestaurants wordt genoemd bij het afronden van de quiz en ontvangt de winnaar ook per e-mail van Vereniging De Hollandsche Molen. Uit deze lijst kan de winnaar een keuze maken.
 4. Het bedrag van € 100,- zal door Vereniging De Hollandsche Molen worden uitgekeerd in de vorm van een cheque/ dinerbon die verzilverd kan worden bij het door de winnaar gekozen molenrestaurant. Het bedrag wordt niet in contanten uitgekeerd dan wel overgemaakt naar de bankrekening van de winnaar.
 5. De winnaar kan tot 1 januari 2020 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 6. Leden van het bestuur en medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 7. In geval van misbruik door de winnaar van de actie ‘Open Monumentendag Molenquiz 2019, en win een cheque/ dinerbon voor een diner voor 2 personen in een molenrestaurant naar keuze ter waarde van € 100,-, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van
  € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

4. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

5. Toezicht van de notaris

 1. De volledige verkiezing van de Open Monumentendag Molenquiz 2019 staat onder toezicht van een notaris.
 2. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt.
 3. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude door hetzij de genomineerde(n) hetzij de deelnemer(s), kan de notaris de desbetreffende genomineerde(n)/deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de wedstrijd zonder dat enige aanspraak geldend gemaakt kan worden jegens De Hollandsche Molen dan wel de notaris. De door (een) frauderende deelnemer(s) uitgebrachte stem(men) worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing.
 5. De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt de uitslag vast.
 6. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

6. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.