Actievoorwaarden Molens Kerstquiz 2020

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie Molens Kerstquiz 2020 (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Molennamen Quiz’ en win een molenkalender 2021 met prachtige afbeeldingen van molens, zoals vermeld op de website www.molens.nl/kerstquiz-2020/.
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van vrijdag 18 december 2020, 20.00 uur tot zondag 3 januari 2021 om 23:59 uur. Daarna sluit de quiz.
 4. Op www.molens.nl/kerstquiz-2020/ zijn dezeven vragen zichtbaar die juist beantwoord moeten worden. Per vraag is 1 antwoord juist. Alle juiste antwoorden zijn te vinden dan wel te achterhalen met de informatie die in de molenzoeker op www.molens.nl wordt weergegeven.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode deel te nemen zoals hieronder omschreven, via www.molens.nl/kerstquiz-2020/.
 7. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 9. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. Er is geen minimum leeftijd verbonden om te mogen deelnemen.

2. Speelwijze

 1. Op de website www.molens.nl/kerstquiz-2020/ vindt u zeven meerkeuzevragen voorzien met 4 antwoorden per vraag. Per vraag is slechts 1 antwoord juist.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één quiz worden ingevuld.
 3. Mocht er toch meerdere inzendingen zijn afkomstig van hetzelfde e-mailadres dan telt alleen de eerste poging. De tijd van deelname wordt in het CMS geregistreerd.
 4. Wie deelneemt aan de ‘Molens Kerstquiz 2020’ met een geldig e-mail adres én alle antwoorden goed heeft, maakt kans op de bij 1.2 genoemde kalender en brochure.
 5. De deelnameprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U beantwoord alle vragen. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een uitslag – het aantal vragen goed beantwoord.
  Stap 3: Een medewerker van Vereniging De Hollandsche Molen verifieert het aantal ingezonden antwoorden per deelnemer en zal de winnaar van de ‘Molens Kerstquiz 2020’ bepalen onder alle inzendingen waarvan alle vragen juist zijn beantwoord, en daarna te kijken naar de invultijd. De winnaar is degene die alle vragen juist én in de snelste tijd heeft ingevuld. Op woensdag 6 januari 2021 zal de winnaar bekend worden gemaakt.
 6. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van Vereniging De Hollandsche Molen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 7. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de quiz.
 8. Alleen een compleet ingevulde quiz telt mee in de einduitslag.
 9. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.

3. Uitkering hoofdprijs: kalender

 1. De winnaar van de hoofdprijs, omschreven bij 1.2 (kalender) wordt bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen met allemaal goede antwoorden, eerst te kijken naar de snelste invultijd en bij een zelfde invultijd vindt loting plaats door een medewerker van De Hollandsche Molen in bijzijn van twee andere collega’s. De score van de deelnemer en de benodigde tijd worden automatisch vastgelegd in het cms, en zijn te verifiëren.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De prijs is niet inwisselbaar voor ander artikelen uit de winkel van De Hollandsche Molen, al dan niet met verrekening van een prijsverschil, en de winkelwaarde (€ 14,50) wordt niet in contant geld uitgekeerd of overgemaakt.
 4. De winnaar kan tot 1 juli 2021 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 5. Leden van het bestuur en medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 6. In geval van misbruik door de winnaar van de actie ‘Molens Kerstquiz 2020′, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van
  € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

4. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

5. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.