Actievoorwaarden

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie VriendenLoterij Molenprijs 2021 (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen, ondersteund door de VriendenLoterij (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Stem op een molen en maak kans op één cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-“ in het kader van de VriendenLoterij Molenprijs 2021, zoals vermeld op de website www.molenprijs.nl
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van woensdag 8 september 2021, 10.00 uur tot vrijdag 1 oktober 2021 om 12:00 uur.
 4. Op www.molenprijs.nl zijn de genomineerden zichtbaar die meedingen naar de publieksprijs van de VriendenLoterij Molenprijs 2021 en is alle informatie over de actie te lezen.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers en het bestuur van Vereniging De Hollandsche Molen, De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij); en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode (zie 1.3) en volgens de onder punt twee omschreven stemprocedure te stemmen via www.molenprijs.nl.
 7. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.
 9. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. De stemmer dient 18 jaar of ouder te zijn. Stemmen van deelnemers jonger dan 18 jaar worden door de notaris verwijderd. Stemmen waarbij getwijfeld wordt aan de juistheid van de geboortedatum worden door de notaris verwijderd.

2. Speelwijze en stemprocedure

 1. Op de website kunt u een molenproject kiezen dat u het meeste aanspreekt. Vereniging De Hollandsche Molen beloont de eigenaar van het project dat de meeste stemmen verzamelt met de VriendenLoterij Molenprijs 2021. Dit winnende project ontvangt € 75.000,– (inclusief BTW).
 2. Per e-mail adres kan maximaal één stem worden uitgebracht.
 3. Wie één stem uitbrengt op een project met een geldig e-mail adres, deze stem bevestigt en tevens 18 jaar of ouder is, maakt kans op de cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-. Niet bevestigde stemmen of stemmers die jonger zijn dan 18 jaar dingen niet mee naar de cheque ter waarde van € 450,-. Zie voor meer informatie over de actievoorwaarden behorende bij de uitkering cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-; de verderop in dit document bij punt vier genoemde voorwaarden.
 4. De stemprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U stemt op een molenproject door op de stemknop te klikken van het project van uw keuze. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail om uw stem te bevestigingen met daarin een link (de verificatielink).
  Stap 3: Door op die verificatielink te klikken bevestigt u uw stem.
  Stap 4: Daarna ontvangt u een e-mail met het bericht dat uw stem succesvol is verwerkt. Dan pas is het stemproces voltooid en is uw stem geldig.
 5. De notaris stelt het correct aantal bevestigde stemmen vast en zal op basis hiervan de winnaar van de VriendenLoterij Molenprijs 2021 bepalen. Medio oktober 2021 zal de winnaar bekend worden gemaakt.
 6. Voor het bepalen van de winnaar zal gebruik worden gemaakt van het opgegeven en bevestigde e-mailadres zoals beschreven in het stemproces bij punt 2.4 van deze actievoorwaarden.
 7. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet stemmen.
 8. Alleen de bevestigde stemmen tellen mee in de einduitslag.
 9. Alle bevestigde stemmers ontvangen na uitreiking van de hoofdprijs van € 75.000,- eenmalig een nieuwsbrief met daarin de uitslag van de VriendenLoterij Molenprijs 2021 en voorbeelden van enkele andere molenprojecten.
 10. Alle bevestigde stemmers van de VriendenLoterij Molenprijs 2021 ontvangen tevens in 2022 eenmalig een e-mailnieuwsbrief met daarin informatie over de VriendenLoterij Molenprijs 2022. Naast deze twee eenmalige nieuwsbrieven (genoemd bij 2.9 en 2.10) ontvangt u verder geen nieuwsbrieven van De Hollandsche Molen en/of de VriendenLoterij. tenzij u tijdens het stemproces actief heeft aangegeven een bepaalde nieuwsbrief wel te willen ontvangen en daarmee expliciet toestemming heeft gegeven.

3. Opbouw prijzengeld VriendenLoterij Molenprijs 2021 voor de molenprojecten

 1. Het molenproject dat de meeste stemmen heeft verzameld, wint de VriendenLoterij Molenprijs 2021 en het daaraan verbonden prijzengeld van € 75.000,– (inclusief BTW).
 2. De molenprojecten die niet de hoofdprijs winnen, ontvangen per bevestigde stem € 1,– van vereniging De Hollandsche Molen.
 3. Onder de bij punt 3.2. van deze actievoorwaarden genoemde molenprojecten die niet de hoofdprijs winnen, wordt maximaal € 30.000,- verdeeld binnen de actie ‘Uw stem is een €1,- waard’.

4. Uitkering cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-

 1. De winnaar van de cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,- wordt bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen waarmee een bevestigde stem is uitgebracht, volstrekt willekeurig een e-mailadres te selecteren. Dit gebeurt onder toezicht van de notaris.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven en bevestigde e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 6 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De cheque ter waarde van € 450,- kan alleen worden besteed bij één van de door vereniging De Hollandsche Molen aangewezen molens in Nederland. Deze lijst met molens ontvangt de winnaar per e-mail van vereniging De Hollandsche Molen en uit deze lijst kan de winnaar een keus maken.
 4. Het bedrag van € 450,- zal door vereniging De Hollandsche Molen worden overgemaakt naar de door de winnaar gekozen molen. Het bedrag wordt niet in contanten uitgekeerd dan wel overgemaakt naar de bankrekening van de winnaar.
 5. De winnaar kan tot 1 januari 2023 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 6. Leden van het bestuur en medewerkers van vereniging De Hollandsche Molen, De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij); de medewerkers van Mr M.J. Meijer notarissen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 7. In geval van misbruik door de winnaar van de actie ‘Stem op een molen en win een cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-‘, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

5. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

6. Toezicht van de notaris

 1. De volledige verkiezing van de VriendenLoterij Molenprijs 2021 staat onder toezicht van een notaris.
 2. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt.
 3. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude door hetzij de genomineerde(n) hetzij de deelnemer(s), kan de notaris de desbetreffende genomineerde(n)/deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de wedstrijd zonder dat enige aanspraak geldend gemaakt kan worden jegens De Hollandsche Molen dan wel de notaris. De door (een) frauderende deelnemer(s) uitgebrachte stem(men) worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing.
 5. De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt de uitslag vast.
 6. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces-verbaal op.

7. Cookiebeleid
Kijk hier voor ons cookiebeleid.