Actievoorwaarden

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie Nationale Molendag Molenquiz 2019 (hierna te noemen ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Nationale Molendag: molenquiz en win één cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 200,- in het kader van de Nationale Molendag Molenquiz 2019, zoals vermeld op de website www.molenprijs.nl/quiz.
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van dinsdag 9 april 2019, 00.00 uur tot zondag 13 mei 2019 om 23:59 uur. Daarna sluit de quiz.
 4. Op www.molens.nl/quiz.nl zijn de vijf vragen zichtbaar die juist beantwoord moeten worden. Per vraag is 1 antwoord juist. Alle juiste antwoorden zijn te vinden dan wel te achterhalen met de informatie die op www.molens.nl wordt weergegeven.
 5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk door binnen de gestelde actieperiode deel te nemen zoals hieronder omschreven, via www.molens.nl/quiz.
 7. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 9. Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. Er is geen minimum leeftijd verbonden om te mogen deelnemen.

2. Speelwijze

 1. Op de website www.molens.nl/quiz vindt u vijf meerkeuzevragen voorzien van 4 antwoorden per vraag. Per vraag is slechts 1 antwoord juist.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één stem worden uitgebracht.
 3. Wie deelneemt aan de quiz met een geldig e-mail adres én alle antwoorden goed heeft, maakt kans op de cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 200,- .
 4. De stemprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U beantwoord alle vragen. U dient hierbij een e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een uitslag – het aantal vragen goed beantwoord.
  Stap 3: De notaris verifieert het aantal ingezonden antwoorden per deelnemer en zal de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018 bepalen onder alle inzendingen waarvan alle vragen juist zijn beantwoord. Op maandag 14 mei 2019 zal de winnaar bekend worden gemaakt.
 5. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van De Hollandsche Molen, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 6. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de quiz.
 7. Alleen een compleet ingevulde quiz telt mee in de einduitslag.
 8. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.

3. Uitkering cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 200,-

 1. De winnaar van de cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 200,- wordt bepaald door uit alle ontvangen e-mailadressen met allemaal goede antwoorden, volstrekt willekeurig een e-mailadres te selecteren. Dit gebeurt onder toezicht van een notaris.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De cheque ter waarde van € 200,- kan alleen worden besteed bij de in de actie vermelde en door de vereniging De Hollandsche Molen aangewezen molen(s) in Nederland. Deze lijst met molens ontvangt de winnaar per e-mail van Vereniging De Hollandsche Molen en  uit deze lijst kan de winnaar een keus maken.
 4. Het bedrag van € 200,- zal door vereniging De Hollandsche Molen worden overgemaakt naar de door de winnaar gekozen molen. Het bedrag wordt niet in contanten uitgekeerd dan wel overgemaakt naar de bankrekening van de winnaar.
 5. De winnaar kan tot 1 januari 2020 aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 6. Leden van het bestuur en medewerkers van vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 7. In geval van misbruik door de winnaar van de actie ‘Stem op een molen en win een cheque voor een luxe molenarrangement ter waarde van € 200,-‘, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

4. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

5. Toezicht van de notaris

 1. De volledige verkiezing van de Nationale Molendag Molenquiz 2019 staat onder toezicht van een notaris.
 2. De notaris beoordeelt of de verkiezing eerlijk verloopt.
 3. Bij het minste of geringste vermoeden van fraude door hetzij de genomineerde(n) hetzij de deelnemer(s), kan de notaris de desbetreffende genomineerde(n)/deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de wedstrijd zonder dat enige aanspraak geldend gemaakt kan worden jegens De Hollandsche Molen dan wel de notaris. De door (een) frauderende deelnemer(s) uitgebrachte stem(men) worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. Methodieken die het stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden te allen tijde tot uitsluiting van de verkiezing.
 5. De notaris controleert het verloop van de gehele verkiezing en stelt de uitslag vast.
 6. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces verbaal op.

6. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.