Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 23 april

De Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 23 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Bestuur en medewerkers zijn blij dat zij de leden na twee coronajaren weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.

Het programma wijkt deze keer af van de gebruikelijke indeling. Dit heeft alles te maken met het afscheid van Leo Endedijk. Het huidige hoofd belangenbehartiging en voormalig directeur van de vereniging neemt na 37 jaar officieel afscheid van de vereniging. Het volledige middagdeel staat in het teken van dit afscheid. De genodigden hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen. Mocht u belangstelling hebben maar geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Dit betekent dat het huishoudelijk gedeelte, de jaarrede van de voorzitter, de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen, de Jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding én deze keer dus ook van de Getuigschriften aan de in 2021 geslaagde vrijwillige molenaars ’s ochtends plaatsvinden.
Let op! Vanwege dit extra volle ochtendprogramma begint de bijeenkomst een half uur eerder dan gebruikelijk, dus reeds om 10.00 uur.  Vanaf 9.30 uur gaan de deuren open en staat de koffie klaar.
Rond 12.30 uur is de ledenvergadering afgelopen.

Hieronder vindt u het programma en de stukken behorende bij de verschillende agendapunten.
De stukken zijn te raadplegen vanaf dinsdag 12 april.

 1. Welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2021
 4. Financiële stand van zaken 2021
 5. Bestuurlijke veranderingen
 6. Verkiezing bestuurslid
 7. Jaarplan 2022 en Begroting 2022
 8. Jubileum, een vooruitblik
 9. Rondvraag
 10. Uitreiking Certificaten van Verdienste 2022
 11. Uitreiking Oorkonden Jaarprijzen Vernuft en Volharding
 12. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2021
 13. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2021

De Hollandsche Molen zal vanwege een beoogde statutenwijziging later dit jaar nog twee (online) Algemene Ledenvergaderingen houden. Hierin wordt dan ook de Jaarrekening 2021 ter goedkeuring voorgelegd.