Nieuwe roede gestoken bij De Arend in Zuidland

Bij molen De Arend in Zuidland (Z-H) is op 11 juli een nieuwe buitenroede gestoken. Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, bediende, geassisteerd door de kraanmachinist, de kraan waarmee de roede met grote zorg werd aangebracht. Hij deed dit op uitnodiging van de eigenaar van de molen, Stichting Molenbehoud Nissewaard. De plaatsing van de roede is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de BankGiro Loterij.

Aansluitend wordt de roede voorzien van het zogenaamde hekwerk. De molen, die enige tijd met één roede heeft gedraaid, zal dan weer met een volledig wiekenkruis kunnen functioneren.
Het steken van de nieuwe roede is een onderdeel van een grotere opknapbeurt van de ronde stenen stellingkorenmolen uit 1844. Van de molen worden verder onder meer de fundering en het gaande werk hersteld. Ook wordt het metselwerk ingrijpend gerepareerd. Het is de bedoeling dat de restauratie in 2019 is voltooid. (Foto: Leo Endedijk)

Schenking voor molen Rijn en Lek

Koninklijke De Heus steunt molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede de komende 3 jaar met een jaarlijkse schenking als bijdrage. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 21 juni op de molen overhandigde directeur Co de Heus onder toeziend oog van de beschermheer van de Rijn en Lek, burgemeester Tjapko Poppens, de symbolische cheque aan Nicole Bakker, adjunct-directeur van De Hollandsche Molen, die eigenaar is van de Rijn en Lek. De vereniging is heel blij met deze bijdrage; hiermee wordt voor de komende jaren voorzien in de onderhoudskosten van de molen.

De wereldwijd actieve onderneming in hoogwaardige diervoeders met de hoofdvestiging in Ede maakt dit gebaar om de 300-jarige band tussen de familie De Heus en molens te vieren. In 1717 wordt als eerste in de familie (Hendrik) Anthonie de Heus met het beroep korenmolenaar vermeld bij een molen in Zoelmond. Tien generaties later worden er door het familiebedrijf De Heus nog steeds granen gemalen om deze te verwerken in diervoeders, waar veehouders over de gehele wereld hun vee mee voeden.
De Rijn en Lek neemt in deze geschiedenis een bijzondere plek in. De familie was eigenaar van de molen van 1824 t/m 1929, het jaar waarin De Hollandsche Molen hem overnam. De huidige directie, gevormd door de broers Co en Koen de Heus, is de tiende generatie.

Onderhoud Rijn en Lek
Om de kosten van het onderhoud van de molen te betalen ontvangt De Hollandsche Molen 60% van het Rijk. De overige 40% dient de vereniging zelf te financieren en dat is elk jaar een lastige opgave. De molenaars en de vrienden van de Rijn en Lek nemen, via openstellingen en rondleidingen, het kleine reguliere onderhoud voor hun rekening. De schenking van De Heus vormt een belangrijke bijdrage om ook in het groot onderhoud te kunnen voorzien en daarmee de Rijn en Lek de komende 3 jaar in goede staat te houden.

Vrijwilligers en genodigden na de overhandiging van de schenkingsbon op de stelling
van molen Rijn en Lek. (Foto’s: Hans Dirksen)

 

 

Financiële regeling voor herstel deelbare roeden

Minister Bussemaker heeft woensdag 10 mei besloten dat eigenaren van de 48 molens met deelbare roeden een financiële regeling krijgen om deze te laten repareren. De reparatie is noodzakelijk omdat er iets mis is met de boutverbinding van deze roeden, waardoor niet met zekerheid is te zeggen of de wieken goed blijven zitten. De betrokken molens staan momenteel uit voorzorg stil.
De Hollandsche Molen is blij met de financiële toezegging van de minister. De vereniging heeft altijd ervoor gepleit de gevolgen van de toepassing van deelbare roeden financieel niet neer te leggen bij eigenaren. De Hollandsche Molen zal zich ook verder inzetten voor een goede en rechtvaardige regeling, waarbij de problemen zo spoedig mogelijk, maar wel verantwoord verholpen worden.

Twee oplossingen
Op dit moment zijn er twee oplossingen mogelijk voor dit probleem. Een nadere uitwerking van deze regeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Molenaars mogen niet de dupe worden van een constructiefout, waar die ook is ontstaan.
De afgelopen weken hebben experts diverse oplossingsrichtingen bestudeerd. Verschillende molenaars en eigenaren van molens hebben met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meegedacht. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen om nu eerst twee oplossingsrichtingen uit te werken. De eerste oplossing gaat uit van het repareren van de deelbare roeden door deze aan elkaar te lassen. De tweede optie is het vervangen van de deelbare roeden door exemplaren volgens het oude model uit één stuk.

Nationale Molendag
Aan eigenaren is door de RCE het advies gegeven om de molens niet te laten draaien voordat dat weer 100% veilig kan. De Hollandsche Molen ondersteunt deze oproep. Tijdens de Nationale Molendag op 13 en 14 mei kunnen deze molens niet draaien. De vereniging heeft de betrokken eigenaren en molenaars geadviseerd de molens toch open te stellen voor bezoek en belangstellenden uit te leggen wat de problemen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.


De Olifant in het Friese Birdaard is een van de 48 molens met deelbare roeden.
(Foto: Hannie van der Wielen)

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen druk bezocht

Een podium vol met geslaagde vrijwillige molenaars, een forumdiscussie over diversiteit op de molens en een gezellig drukke molenmarkt. Een greep uit de vele afwisselende activiteiten tijdens de geslaagde Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen die op 18 maart plaatsvond in Amersfoort. Plaats van handeling was evenals vorig jaar Meeting Center Eenhoorn. Vooral in de middag trok de bijeenkomst veel bezoekers. Naast vele leden en molenaars waren het hoofdzakelijk familie en vrienden van de vrijwillige molenaars die in 2016 waren geslaagd voor hun examen. Zij kregen nu hun officiële getuigschrift uitgereikt, het fraai vormgegeven schriftelijke bewijs dat ze op een verantwoorde manier een molen kunnen bedienen.

Tijdens het debat over diversiteit kon het publiek met een rode of groene kaart voor of tegen een stelling stemmen. (foto: Roelof Kooiker)

Discussie diversiteit
’s Middags werd een luchtig debat gehouden over ‘diversiteit op de molens’. Aan de hand van drie stellingen werd met een klein forum en de aanwezigen in de zaal gediscussieerd over de vraag of we op de molens meer en gevarieerdere activiteiten moeten uitvoeren en zo ja hoe en voor wie. Dit om bijvoorbeeld een diverser aanbod van bezoekers en in het verlengde daarvan (potentiële) vrijwilligers aan te trekken.
’s Ochtends legde het bestuur van de vereniging in het huishoudelijk gedeelte verantwoording af over de activiteiten van 2016 en ontvouwde het de plannen voor 2017. Tevens vond de jaarlijkse uitreiking plaats van de Certificaten van Verdienste namens de vereniging en die van de jaarprijzen namens de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

De traditionele molenmarkt trok weer vele bezoekers. (foto: Roelof Kooiker)

Ruim 450.000 euro voor De Hollandsche Molen

Tijdens het Goed Geld Gala op 16 februari jl. in de Beurs van Berlage in Amsterdam ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2016 van de BankGiro Loterij 400.000 euro.
Het bedrag voor de vereniging uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar bedroeg 52.395 euro.
Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden gestort in het Molenfonds, waaruit met name groot onderhoud aan molens wordt betaald.

Recordbedrag
De BankGiro Loterij schenkt dit jaar een recordbedrag van 66,9 miljoen euro aan de cultuur in Nederland. De loterij is daarmee dé cultuurloterij van Nederland. 66 organisaties ontvingen in de Beurs van Berlage een bijdrage. De bijna 600.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. Vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld.

Vlnr communicatiemedewerker Ed van Gerven, directeur Leo Endedijk,
voorzitter Nico Papineau Salm en adjunct-directeur Nicole Bakker met de symbolische
bankpassen. Tweede van rechts staat managing director Imme Rog van de BankGiro Loterij.
(foto: Roy Beusker Fotografie)

Molen van Batenburg officieel naar Geldersch Landschap & Kasteelen

De Hollandsche Molen heeft op 9 februari de molen van Batenburg officieel overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de standerdmolen werd de symbolische kostprijs van € 1 overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Geldersch Landschap en Kasteelen beheert meer dan 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in de provincie Gelderland. In Batenburg is het Geldersch Landschap eigenaar van de kasteelruïne, natuurgebieden langs de Maas, de eendenkooi en het Sluishoofdhuisje, dat verhuurd wordt als vakantiewoning. De Batenburgse standerdmolen is een markant onderdeel van dit gebied en geeft daar ook meerwaarde aan.
Geldersch Landschap en Kasteelen heeft al molens in eigendom en staat bekend om zijn gedegen, monumentale beleid. De Gelderse organisatie heeft ook uitgesproken de standerdmolen van Batenburg duurzaam in stand te willen houden als monumentale molen en hem regelmatig te laten draaien en malen. Zij is met de huidige vrijwillige molenaars in gesprek over hoe de molen voor publiek toegankelijk kan worden gemaakt.

De molen
De oorspronkelijk uit 1531 daterende banmolen is historisch sterk verbonden met de heerlijkheid Batenburg. De kasteelheer verplichtte boeren in de omgeving er hun graan te laten malen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw raakten onderdelen van het historisch ensemble gescheiden: de kasteelruïne en de eendenkooi werden overgedragen aan GLK, de molen ging naar een pachter en kwam uiteindelijk in bezit van De Hollandsche Molen. Op de foto Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen (links) en Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen.

(Foto: Ton Rothengatter)

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 18 maart

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 18 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Er is weer een gevarieerd programma samengesteld, waarin onder meer de nieuwe websites over Allemolens.nl en het Molenfonds worden gepresenteerd. Ook is er aandacht voor de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs.  Medio februari is het volledige programma te vinden op molens.nl. De stukken behorende bij de verschillende agendapunten zijn vanaf 11 maart ook op deze site te raadplegen.

Molenmarkt
Het is mogelijk tafels te reserveren voor de traditionele molenmarkt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn één of twee tafels per organisatie/particulier beschikbaar. Het wordt op prijs gesteld als men de gehele dag – tot 16.30 uur – aanwezig is.
Aan deelnemers die géén lid zijn van De Hollandsche Molen wordt een vergoeding van € 30,- gevraagd. Voor leden van de vereniging is deelname aan de molenmarkt gratis. Deelnemers dienen zich van te voren op te geven bij De Hollandsche Molen, tel. 020-6238703.

(Foto: Roelof Kooiker)

 

 

De Hollandsche Molen niet gelukkig met NS reclame filmpje

Sinds eind december is op diverse tv-zenders een reclamefilmpje van de Nederlandse Spoorwegen te zien. Hierin wordt president-directeur Roger van Boxtel vastgebonden aan de wieken van een molen en rondgedraaid. De Hollandsche Molen is verbaasd over deze actie. Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen is duidelijk: ‘Je moet niet stunten met een historische molen, het is onverantwoord.’

De vereniging is bezorgd dat hiermee een verkeerd beeld wordt geschetst van de risico’s die deze actie met zich meebrengt. Een molen is geen kermisattractie en niet gebouwd voor dit soort stunts. Het kan mensen bovendien op ideeën brengen en dat moet te allen tijde worden voorkomen. De kans op ongelukken met verstrekkende gevolgen is reëel.

Molenaars en eigenaren zelf zijn continu bezig met veiligheid op molens en doen er alles aan om de risico’s te beperken. Zo wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld en maatregelen genomen om risico’s te verkleinen. Veiligheid zit voor een groot deel in gedrag. Daarom zet De Hollandsche Molen continu in op bewustwording van de gevaren die zowel molenaars als bezoekers lopen op een molen. Met dit reclamefilmpje geeft de NS een volstrekt verkeerd signaal af.

Zie ook onze reactie in Hart van Nederland.

Geslaagde Molencontactdag bood gevarieerd programma

Het Provinciehuis van Noord-Holland was deze keer het podium voor de Molencontactdag van De Hollandsche Molen. Ruim 80 mensen waren op 18 november naar Haarlem afgereisd om deze jaarlijkse bijeenkomst van moleneigenaren, -stichtingen en -verenigingen bij te wonen.
Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Zo verzorgden in de ochtend Robert Berkovits en Gerard Troost van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een presentatie over de nieuwe subsidievorm SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). Nicole Bakker, adjunct-directeur, en Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, gaven een toelichting op het dit jaar ingestelde Molenfonds. Aansluitend was het woord aan Cees van der Vlist van Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, die de laatste stand van zaken besprak van de plannen met molencomplex Kinderdijk.

Workshops
’s Middags werden er twee workshops gehouden, één over het toezicht en verantwoording bij grote molenorganisaties en één over het werven, behouden en opleiden van vrijwilligers. Deze laatste werd verzorgd in samenwerking met Hubert Habers en Niels van Weert van Sportservice Noord-Holland en Tom Heyne van Erfgoedpartners Groningen. Vervolgens gaf Henk Heijnen, verenigingsmanager van Vereniging De Zaansche Molen een presentatie over het nieuwe bezoekerscentrum op de Zaanse Schans.
Tussen al deze bedrijven door werden korte films vertoond over de uitreiking van de Zilveren Anjer aan Eric Zwijnenberg, en een film die is gemaakt in het kader van de UNESCO-aanvraag om het molenaarsambacht op te nemen als immaterieel erfgoed.

Hieronder vindt u in pdf de presentaties van de Molencontactdag 2016. Ook vindt u de links naar de films over de Zilveren Anjer en de UNESCO-aanvraag.

1-sim-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed

2-molenfonds

3-kinderdijk

4-workshop-toezicht-en-verantwoording

5-workshop-vrijwilligers-st-sportservice-nh

6-workshop vrijwilligers, Erfgoedhuis

7-bezoekerscentrum-zaanse-schans

Film Zilveren Anjer

Film UNESCO