Examencommissie

De examencommissie van De Hollandsche Molen is belast met het afnemen van examens voor vrijwillige molenaar. De opleiding en het examen zijn gescheiden. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt de opleiding en De Hollandsche Molen is verantwoordelijk voor de examinering. De organisatie van de examencommissie is vastgelegd in het  huishoudelijk reglement. De examencommissie examineert binnen de regels van het examenreglement.

Molen
Een molen is geschikt als examenmolen wanneer wordt voldaan aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

Examen
Er worden examens afgenomen voor zowel de windmolen als voor de watermolen, volgens de vastgestelde exameneisen voor windmolens en de exameneisen voor watermolens.

Waren er tot nu twee examenperiodes per jaar, met ingang van 2022 zal er vier keer per jaar worden geëxamineerd. Het betreft een proefperiode van twee jaar. Het schema komt er dan als volgt uit te zien:

voorjaarsexamenszomerexamensnajaarsexamenswinterexamens
opgeven voor1 januari1 april1 juli1 oktober
examens inmaartjuniseptemberdecember

Kandidaten voor het landelijk examen worden opgegeven door het afdelingsbestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars van de afdeling van de betreffende kandidaat.

Kandidaat
De kandidaat ontvangt een uitnodiging voor het examen met daarbij informatie over de gang van zaken tijdens het examen op de windmolen of de watermolen. Tevens wordt aangegeven hoe het examengeld van € 100,- kan worden voldaan.

Getuigschrift
Het Getuigschrift Vrijwillige Molenaar wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen in april. De geslaagden van het voorgaande jaar krijgen daarvoor een uitnodiging.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Het opleiden en examineren van molenaars wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.