Gravin van Bylandt Stichting

De Hollandsche Molen adviseert een aantal landelijke fondsen over molenrestauraties. De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting te Den Haag is er hier één van. De vereniging heeft sinds 1994 een overeenkomst met deze stichting gesloten waarin is afgesproken dat het bestuur van de vereniging jaarlijks een bedrag kan toekennen aan een aantal molenrestauraties.

De Gravin van Bylandt Stichting kent jaarlijks aan Vereniging De Hollandsche Molen een bedrag toe, waarvan € 23.500 beschikbaar is voor gemiddeld vijf molenrestauraties. De stichting stelt als voorwaarde aan het toekennen van de gelden dat deze besteed worden aan de reparatie of restauratie van molens die door de vereniging als bijzonder en waardevol worden aangemerkt. Per project mag de bijdrage maximaal € 4.500 bedragen en iedere restauratie mag slechts eenmalig worden ondersteund.

Welke molens kunnen een aanvraag doen?
Rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten (incl. stompen, rompen en windmotoren en/of oorspronkelijke en functionele bijgebouwen).

Welk soort herstel komt in aanmerking voor een bijdrage?
Volledige restauratie met minimaal subsidiabel bedrag van € 100.000.

Welke eigenaren kunnen een aanvraag doen?
– particulieren die geen mogelijkheid hebben voor fiscale verrekening van de onderhoudskosten
– verenigingen met ANBI-status
– stichtingen met ANBI-status

Meer informatie over de mogelijkheden van een aanvraag kunt u krijgen bij Leo Endedijk ([email protected]).