Molens en de 325 miljoen

Bestemming extra gelden

Nogmaals, de 325 miljoen is extra, incidenteel geld. Hiermee wordt niet het subsidiepercentage van de SIM verhoogd. Wat gaat er dan wel met de extra middelen gebeuren en kunnen molens hiervan gebruik gaan maken?
Medio maart komt minister Van Engelshoven van OC&W met een visiebrief over de bemoeienis van het ministerie met de gehele cultuursector. In deze brief wordt verder op hoofdlijnen de besteding van de € 110 miljoen in 2018 bekendgemaakt. In april/mei volgt dan een brief van de minister over het project Erfgoed telt!, de stelselherziening van de monumentenzorg. De minister maakt dan ook bekend hoe het extra geld in de jaren 2019 tot en met 2021 verdeeld wordt. Ook is dan bekend of de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van monumenten met een woonfunctie al dan niet afgeschaft wordt.

Restauraties en groot onderhoud

Hoewel dus momenteel nog niet duidelijk is hoe het extra geld precies besteed gaat worden, kunnen we er wel vanuit gaan dat een (belangrijk) deel wordt gereserveerd voor restauraties. De Hollandsche Molen heeft becijferd dat bij de molens nog sprake is van een restauratieachterstand. Er is daarnaast ook in toenemende mate behoefte aan ondersteuning van groot onderhoud. De vereniging heeft om die redenen de minister gevraagd extra geld uit te trekken voor molenrestauraties én € 6 miljoen beschikbaar te stellen om groot onderhoud via het Molenfonds te subsidiëren.

Inventarisatie 2018

Als gezegd: er moet in 2018 een substantieel bedrag al besteed worden aan erfgoed. Om een en ander snel en soepel te laten verlopen inventariseren diverse monumentenorganisaties momenteel de restauraties die ‘op de plank liggen’, aanbestedingsgereed zijn, maar nog niet gefinancierd zijn. Het gaat dus om restauraties die ook daadwerkelijk in 2018 beschikt kunnen worden: bestek en begroting zijn gereed, vergunningen verleend, co-financiering is duidelijk, etc.

Meld voorgenomen restauraties aan De Hollandsche Molen

Mocht er sprake zijn van een voorgenomen restauratie van één of meerdere molens in uw bezit, wilt u dat dan aan De Hollandsche Molen laten weten? Garanties dat er dan ook daadwerkelijk subsidie komt, kunnen we niet geven. Maar we kunnen nog beter bij het rijk onder de aandacht brengen welke molens voor welk bedrag op korte termijn gerestaureerd kunnen worden. Contactpersoon is Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging (020-6238703, [email protected]).