Onderhoud aan molens

Onderhoud aan molens is van essentieel belang. Molens zijn de meest onderhoudsgevoelige monumenten door de aard van het object en toegepaste materialen. Molens zijn historische werktuigen en net als bij elke machine is regelmatig onderhoud van groot belang. Goed onderhouden molens hoeven bovendien minder snel gerestaureerd te worden. De ervaring heeft geleerd dat een molen als na restauratie geen onderhoud wordt uitgevoerd, binnen 15 jaar weer aan een restauratie toe is. Bij regulier onderhoud hoeft pas na 25 tot 30 jaar een deelrestauratie uitgevoerd te worden. Tenslotte wordt door onderhoud voorkomen dat onderdelen vervangen of vernieuwd hoeven te worden, waardoor de monumentale waarden beter in stand blijven.

Onderhoudsregeling
Vanaf 1970 is er al een onderhoudsregeling voor molens. Sindsdien zijn er verschillende regelingen geweest, waarbij het accent verschoven is van jaarlijks naar meerjarig onderhoud, dat ook meer planmatig wordt benaderd.

Voor het onderhoud van molens zijn ook de molenaars van groot belang. Zij voeren kleine werkzaamheden uit in de regel, waardoor niet alleen de kosten gedrukt worden, maar ook de onderhoudstoestand van de molen beter kan blijven.

Spaarndam De Slokop klein
molenbiotoop

Brim-regeling
Uitgangspunt bij het onderhoud van molens is de Brim-regeling van de rijksoverheid, met de daarbij behorende uitvoeringsregeling SIM. Eigenaren van monumenten kunnen een subsidieaanvraag indienen, gebaseerd op een zesjarig instandhoudingsplan met bijbehorende begroting. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de herbouwwaarde van het monument. Voor molens is op dit punt echter een uitzondering gemaakt, omdat de onderhouds- en restauratiecyclus van molens veel korter is dan van andere monumenten. Voor molens is de regel nu dat van rijkswege 50% van maximaal € 60.000 aan subsidiabele onderhoudskosten gesubsidieerd wordt over een periode van zes jaar. Vóór 2013 was het 60% van maximaal € 50.000. Sinds 2013 is de Brim een onderhoudsregeling; restauratiewerkzaamheden worden niet (meer) gesubsidieerd.

Verplichte richtlijnen
Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u vanaf 2015 mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. In de beschikkingsbrief leest u of en aan welke richtlijnen het onderhoud in uw geval moet voldoen. Na uitvoering van het zesjarig onderhoudsplan moet u altijd aangeven of is voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie. Indien gevraagd, moet u dit kunnen aantonen. Pas daarna wordt de subsidie definitief vastgesteld.

De verplichting om aan de uitvoeringsrichtlijnen te voldoen, geldt niet voor de lopende plannen die al eerder dan 2015 in aanmerking kwamen voor instandhoudingssubsidie.