Vragen corona-crisis

Algemene voorzorgsmaatregelen voor vrijwillige molenaars en moleneigenaren

Het zal u niet zijn ontgaan. De afgelopen periode zijn steeds meer maatregelen die de overheid heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. En dat betekent ook dat molens meer ruimte krijgen om te malen en te draaien én weer bezoekers mogen ontvangen.
Maar ook al lijkt de ergste druk nu van de ketel, waakzaamheid blijft geboden. Het virus is immers nog niet verdwenen en er is nog geen vaccin. De meeste maatregelen zoals die in bijgaand protocol zijn opgesteld blijven daarom van kracht.

De basisregels, o.m. ‘het  1,5 meter afstand houden’ blijven bestaan. De uitzonderingen kunnen wel van toepassing zijn bij molenbezoek.

  • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
    Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

Met onderstaande vraag-en-antwoordlijst gaan we in op de meest gestelde vragen. Mocht u een specifieke vraag hebben kunt u van het digitale formulier gebruikmaken.

Algemeen is het zo dat De Hollandsche Molen (in afstemming met de Gildes) een advies geeft. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. We adviseren de gezondheid van iedereen en zeker elke molenvrijwilliger voorop te stellen.  Voor de korenmolenaars verwijzen we naar de AKG adviezen.

 

Verslag van de corona-enquête, juni 2020

De Hollandsche Molen heeft direct na het uitbreken van corona onder moleneigenaren een onderzoek uitgezet naar de gevolgen van de crisis. Begin juni volgde een tweede enquête. Van de 500 aangeschreven eigenaren reageerden er 131. In het uitgebreide verslag van de tweede enquête wordt ook ook verwezen naar de uitkomsten van de eerste. Voor het verslag, klik hier

Veelgestelde vragen

De Hollandsche Molen verstuurt meerdere nieuwsbrieven, aan het grote publiek en aan het molenveld (de kader-nieuwsbrief). Het advies om niet naar de molen te gaan om te draaien staat alleen in de kader-nieuwsbrief omdat dit niet van toepassing is op het publiek. Ook is een nieuwsbrief gestuurd aan de contactpersonen van Nationale Molendag, die ging met name over het afgelasten van het evenement.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars adviseren, in lijn met de overheidsadviezen, om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Het advies is dus om niet naar de molen te gaan om voor je plezier te draaien en malen. Over een eventueel draai- of maalverbod besluit een eigenaar van een molen.

Het gaat De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars om het beperken van zoveel mogelijk vervoersbewegingen. Als je vanwege het toezicht of noodzakelijk onderhoud op de molen bent, en de molen even laat draaien, hoeft dat geen probleem te zijn. We adviseren om niet naar de molen te gaan alleen omdat het leuk is als de molen draait. We adviseren aanwezigheid op de molen alleen als het voor de instandhouding noodzakelijk is. Elke molen kan best een paar weken stilstaan (zoals bijv. in vakantieperiodes, onderhoud e.d.), tenzij er beroepsmatig wordt gemalen, er leveringsverplichtingen zijn of wanneer dit vanuit een waterschap wordt vereist.

De waardering van een draaiende molen is uiteraard heel fijn. Echter, nu speelt een hoger belang: dat van de volksgezondheid. Ons advies is dus om de richtlijnen van het RIVM te volgen, de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken en niet naar de molen te gaan.

We juichen het enthousiasme van de molenaars om naar de molen te gaan toe. Echter, nu speelt een hoger belang, dat van de volksgezondheid. Ons advies is dus om de richtlijnen van het RIVM te volgen en vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Nee. Het advies van de rijksoverheid luidt: “Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander.(zie www.rijksoverheid.nl) De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluiten zich hierbij aan met hun advies.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars geven een advies. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen.

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. Maar als het in het belang is voor de continuering van een bedrijf, kunnen we ons voorstellen dat het malen voor die partij noodzakelijk is. Het AKG heeft duidelijke richtlijnen die natuurlijk gevolgd kunnen worden voor iedere korenmolen.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verbieden niets, we adviseren slechts om niet naar de molen te gaan tenzij noodzakelijk voor de instandhouding of molenaars die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de molen. Als er producten worden gemalen die essentieel zijn voor de gezondheidszorg en alleen van de molen komen, kan natuurlijk een uitzondering worden gemaakt.

Een molenaar die in of naast de molen woont, hoeft niet te reizen. Deze molenaar kan de molen naar eigen inzicht en behoefte, met inachtneming van de voorschriften van de overheid, in werking stellen. Hierbij blijft wel het advies om geen bezoekers te ontvangen.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars adviseren slechts aan het molenveld.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige molenaars adviseren om de vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Het advies is dus om niet naar de molen te gaan om te draaien en malen.

We roepen (mits de situatie dat te zijner tijd toestaat) alle molens op mee te doen met Open Monumentendag. We zullen echter niet dit ook het weekend van Nationale Molendag maken. Eén evenement per weekend is voldoende en houdt de communicatie eenduidig. Verplaatsen naar een ander moment in het najaar is vanwege de volle evenementen agenda niet echt haalbaar. Ook willen we vrijwilligers niet belasten met extra evenementen die mogelijk op het laatste moment niet door kunnen gaan.

De Hollandsche Molen is onder de indruk van de gevoelens in het molenveld iets positiefs bij te dragen in deze moeilijke tijden. De ‘Hart voor de zorg’-actie is dan ook heel sympathiek. De Hollandsche Molen zal echter op dit moment geen landelijke actie organiseren, of aan bestaande acties bijdragen, omdat we ons willen houden aan de oproep van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven en het aantal reisbewegingen beperken. We willen mensen niet oproepen de straat op te gaan (of naar de molen). Veel vrijwilligers bevinden zich in de risico groep en we willen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan. Zodra de maatregelen versoepelen, zullen we de situatie opnieuw beoordelen. Overigens geldt dit standpunt op dit moment ook voor andere initiatieven.

Vanaf 1 juni 2020 zijn de maatregelen van de overheid versoepeld en worden monumenten weer opengesteld voor bezoek. Er blijven bepaalde maatregelen bestaan, zoals de hygiëneregels en het afstand houden van elkaar (dit geldt voor bezoekers maar ook voor vrijwilligers onderling). In samenwerking met het Erfgoedplatform zijn een protocol en richtlijnen opgesteld voor monumenten. U kunt dit protocol en richtlijnen hier downloaden.

Door de beperkende maatregelen van de Rijksoverheid om het Corona-virus in te perken zijn de praktijk- en theorie-opleidingen van het Gilde eind maart stilgelegd. Zaterdag 16 mei heeft de Opleidingsraad van het Gilde van Vrijwillige Molenaars advies gegeven aan het bestuur om onder de volgende randvoorwaarden, richtlijn en suggesties de stilgevallen opleidingen vanaf 1 juni en de toelatingsexamens in het najaar te hervatten. Meer informatie vindt u op https://vrijwilligemolenaars.nl/nieuws/2020-05-20-hervatten-opleidingen.

De overheid heeft financiële regelingen getroffen om organisaties in de culturele en creatieve sector te ondersteunen. In de brief van de minister en bijgaand schema kunt u daar meer over lezen. In het webinar van 2 juni 2020 heeft De Hollandsche Molen ook een toelichting gegeven middels deze presentatie.

Stel uw vraag