Wedstrijdvoorwaarden deelname BankGiro Loterij Molenprijs

De BankGiro Loterij Molenprijs 2021 is zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. Voor alle molentypen kan een projectplan ingediend worden. Er is een beperkt aantal eisen waaraan de molen moet voldoen:

 • Het project betreft de vernieuwing (bijvoorbeeld educatief- of bezoekerscentrum, winkel, ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen, verbeteren toegankelijkheid, ontwikkelingen van samenwerkingen), instandhouding, restauratie, (partieel) herstel van de molen en/of bijgebouw. Dan wel betreft het een project dat betrekking heeft op het vergroten van inclusiviteit en diversiteit op de molen.
 • De molen is toegankelijk voor het publiek of het publiekbereik wordt met de aanvraag substantieel vergroot;
 • Voor de molen is een risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld met behulp van de bij De Hollandsche Molen te verkrijgen veiligheidsmap.

Deelname
Deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2021 staat open voor molens die gelegen zijn op Nederlands grondgebied. De volgende eigenaren zijn uitgesloten van deelname:
1. (semi) overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen)
2. Particulieren, indien ze de betreffende molen bewonen.
3. Partners/beneficiënten van de BankGiro Loterij, Vriendenloterij of Nationale Postcode Loterij.

Een stichting of vereniging die het volledige financieel en technisch beheer over een molen voert die eigendom is van een onder 1. genoemde overheid, kan wel deelnemen aan de Molenprijs, mits de betreffende (semi)overheidsinstelling dan wel als gevolmachtigde het aanmeldformulier mede ondertekent.

Overige voorwaarden 

 1. Bij winst van de BankGiro Loterij Molenprijs kan voor het project geen aanvraag meer gedaan worden voor de regelingen restauratie alsook groot onderhoud bij het Molenfonds.
 2. Heeft het project niet gewonnen? Dan kan men pas vanaf het jaar erop een aanvraag doen bij het Molenfonds.
 3. Deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs moet betrekking hebben op het gehele project of het overgrote deel van het project.

Vereisten aan het projectplan
Het projectplan – bij voorkeur alle informatie in 1 document samenvoegen – dat wordt aangemeld voor nominatie voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2021 moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Omschrijving van het project (max. 1500 woorden)
 • De aanvraag omvat werkzaamheden vanaf minimaal € 50.000. Het te winnen bedrag is maximaal € 75.000 (incl. BTW).
 • Indien de kosten van het project meer dan € 75.000 bedragen dient de eigenaar voor het dekkingstekort garant te staan. Bij de aanmelding van het project, behoort naast de begroting een dekkingsplan te worden meegestuurd.
 • De voorgestelde restauratie/verbetering/toevoeging/reparatie van de molen druist niet in tegen de wet- en regelgeving en het beleid van De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de betreffende gemeente (bij gemeentelijk monument).
 • Wanneer van toepassing: foto(‘s) van de bestaande situatie (minimale resolutie: 300 dpi)
 • Wanneer van toepassing: illustratie(s) gewenste situatie
 • Wanneer van toepassing: een vergunningenplan/ kopie verleende vergunningen. De eigenaar is zelf verantwoordelijk dat de benodigde vergunningen tijdig zijn verleend.
 • Motivatie waarom u meedoet aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2021 én in het bijzonder waarom u denkt dat het publiek uw project zal ondersteunen (max. 1.500 woorden)
 • Wervingsplan: hoe gaat u de stemmen werven?
 • Het uit te voeren project start uiterlijk voor Nationale Molendag 2022 en dient te worden afgerond voor de Nationale Molendag 2023. De molen is – afhankelijk van de dan geldende overheidsmaatregelen inzake het coronavirus – dan voor het publiek geopend en te bezoeken.

Werkwijze
Moleneigenaren kunnen zich aanmelden door het daartoe Aanmeldformulier BankGiro Loterij Molenprijs 2021  op deze site te downloaden en in te vullen. Bij dit formulier dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd:

 • Omschrijving van het project (max. 1.500 woorden);
 • Motivatie waarom u meedoet aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2020 én in het bijzonder waarom u denkt dat het publiek uw project zal ondersteunen (max. 1.500 woorden);
 • Wervingsplan: hoe denkt u de stemmen te gaan werven?
 • Foto(‘s) van de bestaande situatie (minimale resolutie: 300 dpi);
 • Illustratie(s) van de gewenste situatie;
 • Een begroting (met dekkingsplan als de begroting hoger is dan € 75.000,-) ;
 • Een planning (start voor Nationale Molendag 2022 en afronding vóór Nationale Molendag 2023);
 • Een vergunningenplan/kopie van de verleende vergunningen.

Vragen bij uw aanmelding?
Wilt u meedoen met de Molenprijs 2021, maar heeft u vragen aangaande uw project? Bel of mail ons dan voor een afspraak. Dan kan Stephanie van Altena met u meekijken of uw project binnen de kaders van de BankGiro Loterij Molenprijs haalbaar is. U kunt contact opnemen met Stephanie van Altena via tel: 020-6238703;  of door een e-mail te sturen naar: [email protected]

Insturen aanmelding
U kunt uw aanmelding per e-mail (onze voorkeur) verzenden naar [email protected] onder vermelding van ‘aanmelding Bankgiro Loterij Molenprijs 2021’.

Mocht een digitale verzending niet lukken, dan mag u het gehele pakket met de reguliere post verzenden naar:

De Hollandsche Molen – BankGiro Loterij Molenprijs 2021
t.a.v. Stephanie van Altena
Zeeburgerdijk 139
1095 AA Amsterdam

Medio juli 2021 beoordeelt het bureau van De Hollandsche Molen alle ingediende projectplannen. De directie van de vereniging stelt vervolgens samen met het bestuur de lijst samen van genomineerde molenprojecten. U ontvangt eind juli 2021 bericht of uw molenproject wel of niet genomineerd is.

Aan het eind van de zomer worden alle genomineerden uitgenodigd voor een speciale coachingsdag. Vanaf woensdag 8 september 2021 vanaf 10.00 uur, en t/m donderdag 1 oktober 2021 12.00 uur kan het publiek zijn stem uitbrengen op het molenproject dat favoriet is.

Woensdag 13 oktober 2021 in de middag zal de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2021 bekend worden gemaakt. De locatie, aanvangstijdstip en het programma zijn nog niet bekend en de opzet is afhankelijk van de dan geldende situatie met het coronavirus.

Inschrijvingstermijn BankGiro Loterij 2021
Van heden tot en met 15 juli 2021 (12 uur ’s nachts).

Werkwijze stemprocedure
De indieners van de genomineerde molenprojecten strijden van woensdag 8 september 2021 vanaf 10.00 uur, en t/m donderdag 1 oktober 2021 12.00 uur om de meeste publieksstemmen voor hun plan. Deze stemperiode staat onder toezicht van de notaris. De winnaar is het molenproject dat de meeste bevestigde stemmen heeft gekregen via de stemmodule op de website molenprijs.nl.

Uitkering prijzen
Het winnende molenproject ontvangt het geldbedrag van € 75.000,- dat aan deze prijs verbonden is. Het bedrag wordt uitgekeerd zodra de werkzaamheden aan het winnende project zijn begonnen en een verzoek tot uitbetaling door De Hollandsche Molen is ontvangen. Na afronding van het project dient een eindverantwoording overlegd te worden. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s nadat een verzoek tot uitbetaling door De Hollandsche Molen is ontvangen.